Hledat
Pokročilé hledání
5EN102 Základy mikroekonomie

 

Cvičení

Cílem cvičení je naučit studenty soustavně a systematicky studovat a ekonomicky myslet, osvojit si práci se základními ekonomickými modely a analyzovat ekonomické problémy ve vztahu k hospodářské praxi. Student se bude muset průběžně připravovat na každé cvičení, jinak nemá šanci získat body udělované na cvičení a postoupit k závěrečné písemné zkoušce. Na závěrečný test budou připuštěni jen studenti, kteří dosáhli minimálně 10 bodů, v opačném případě je student cvičícím hodnocen stupněm nevyhověl.

Požadavky na (úspěšné) zakončení kurzu

K úspěšnému absolvování kurzu je potřeba splnit následující podmínku:

K úspěšnému absolvování kurzu je potřeba splnit následující podmínku:

Celkově získat minimálně 60 bodů (pokud student dosáhne 50 – 59 bodů, může zopakovat závěrečný test).

Klasifikace – viz Studijní a zkušební řád VŠE

Body na cvičeních jsou přidělovány cvičícími za aktivitu studentů a za výsledky z testů, které jsou udělovány na cvičení. Body budou mít studenti zveřejněny nejpozději do konce posledního týdne semestru v systému ISIS. Studenti budou o počtech dosažených bodů informováni cvičícími průběžně. Z cvičení je možné získat maximálně 30 bodů.

Závěrečný test bude zadáván ve zkouškovém období – termíny budou katedrou ekonomie vypsány v prosinci 2016. Na závěrečný test se student přihlašuje prostřednictvím systému ISIS a má možnost volby z několika termínů. Na závěrečný test budou připuštěni jen studenti, kteří dosáhli minimálně 10 bodů z cvičení. Závěrečný test obsahuje celou odpřednášenou a procvičenou látku předmětu, včetně témat z povinné literatury. Test bude trvat 60 minut a je z něj možné dosáhnout 70 bodů. Vzhledem k rozsahu látky v závěrečném testu je pro jeho úspěšné absolvování nezbytná průběžná příprava během celého semestru.

Studenti s hodnocením 4+ po prvním pokusu závěrečného testu mají možnost psát náhradní test v závěru zkouškového období. Náhradní test je koncipován stejně jako závěrečný test v běžném termínu; jinak povinnosti nahrazovat nelze.

 

Omluvy
Předmět lze omluvit jen z vážných zdravotních důvodů. Student musí doložit svou nemoc průkazem o pracovní neschopnosti nebo na formuláři, který nahrazuje průkaz o pracovní neschopnosti potvrzeného lékařem. Ten je k dispozici na webových stránkách Národohospodářské fakulty (Fakultní formulář k potvrzení lékaře o pracovní neschopnosti studenta). Jiné omluvenky jako např. vyjádření lékaře na výměnném listu se neuznávají.
Absenci na cvičeních omlouvají výhradně cvičící nejpozději do konce 13. týdne semestru. V případě, že si student nevyřídí omluvu s cvičícím do tohoto termínu, je hodnocen dle počtu dosažených bodů. Přednášející není oprávněn omlouvat absence, které se týkají průběhu semestru a cvičení.
Přednášející omlouvají kurz pouze při absenci ze zdravotních důvodů na průběžném testu a během zkouškového období, které znemožní studentovi splnit zkouškové povinnosti.

Povinný rozsah látky:

  • Holman, R.: Ekonomie, 5. Vydání, C. H. Beck, Praha 2011
  • Holman, R.: Ekonomie, 5. vydání Sbírka řešených otázek a příkladů,  C .H. Beck  Praha 2012
  • (alternativa Mankiw, G.N.: Zásady ekonomie anebo Frank & Bernanke: Ekonomie
  • Látka odpřednášená na přednáškách


Nepovinné materiály: