Termíny

-

-

-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
5EN201 Mezinárodní ekonomie

Přednášky a materiály

Osnova kurzu

 • Úvod do mezinárodní ekonomie. Teorie mezinárodního obchodu – merkantilistická, klasická, (A. Smith – teorie absolutních výhod, D. Ricardo – teorie komparativních výhod, J. S. Mill – směnné relace), a neoklasická teorie mezinárodního obchodu, (Heckscher-Ohlinův, model specifických faktorů a standardní model, Stolper-Samuelsonův teorém, Leontiefův paradox), monetaristické teorie, protekcionistické teorie mezinárodního obchodu, (F. List, Carey, keynesiánské pojetí protekcionismu).
 • Mezinárodní obchodní politiky, nástroje a dopady obchodní politiky na národní ekonomiku a na mezinárodní obchod, zóna volného obchodu, celní unie, mezinárodní obchodní organizace a obchodní dohody, úloha Czech Trade.
 • Mezinárodní pohyb výrobních faktorů, migrace pracovní síly, mezinárodní migrace kapitálu, dopady na hostitelskou a mateřskou zemi, úloha Czech Investu.
 • Vnitřní a vnější rovnováha, platební bilance, struktura a mechanismy vyrovnávání platební bilance, zahraniční dluh, terms of trade.
 • Ekonomie měnového kurzu, režimy měnových kurzů (pevné kurzy, řízený a neřízený floating), druhy měnových kurzů (spot, forward, devizové swapy a opce), parita kupní síly (absolutní a relativní verze), parita úrokových sazeb (krytá a nekrytá), monetární přístupy k determinaci měnového kurzu.
 • Vývoj mezinárodního měnového systému, zlatý standard, vývoj měnového systému mezi světovými válkami, bretton-woodský, jamajský a evropský měnový systém, Evropská měnová unie, vstup ČR do EMU.
 • Mezinárodní měnové instituce jejich úloha v globalizujícím se světě, Mezinárodní měnový fond, Skupina světové banky. Nadnárodní korporace, dopady jejich působení na národní ekonomiku.
 • Analýza hospodářské politiky malé otevřené ekonomiky prostřednictvím modelů otevřené ekonomiky.

Literatura

Druh
ISBN
Název
Autoři
vyd.
Z
80-245-0805-2
  Mezinárodní obchod: teorie a politika
Šťastný, D.
2004
Z
80-245-0600-9
  Mezinárodní obchod
Kalínská, E. a kol.
2003
D
0-321-07727-X
  International Economics
Krugman, P.
Obstfeld, M.
2000
D
0-07-118101-6
  International Economics
Appleyard, D.R.
Field, A.J.
2001