doc. Ing. Dagmar Brožová, CSc.

InSIS: doc. Ing. Dagmar Brožová, CSc.

Kancelář: NB 309

Telefon: +420 224 095 572

e-mail: brozova@vse.cz

Oblast profesního působení

Vystudovala jsem VŠE v Praze (1981), třináct let jsem pracovala na Ústavu pro filosofii a sociologii ČSAV. Nejprve jako interní aspirant a po obhajobě disertační práce a získání titulu CSc. (1986) jako vědecký pracovník. Od roku 1993 působím na NF VŠE, nejdříve na katedře dějin ekonomických teorií a později na katedře ekonomie. Zde jsem obhájila habilitační práci a získala titul docent ekonomie (2010).


Vědecké publikace

BROŽOVÁ,D., STROUKAL,D.,Teorie preferencí a kariéra žen na českém trhu práce (Preference Theory and Women´s Career Choice on the Czech Labour Market). Politická ekonomie, 2015, roč. 63, č. 3, ss. 382-399. ISSN 0032-3233.

HOLMAN,R.,,BROŽOVÁ,D., Mikroekonomie – středně pokročilý kurz: sbírka řešených otázek a příkladů. Praha, C.H.Beck, 2013, 187 s., ISBN 978-80-7400-045-4. (50%)

PYTLÍKOVÁ, M., FILIPOVÁ, L., GOTTVALD, J., BALCAR, J., VAŠKOVÁ, P., MACHOVÁ, Z., JANÍKOVÁ, L., BROŽOVÁ, Dagmar. Gender Wage Gap and Discrimination in the Czech Republic. Ostrava:Vysoká škola báňská – Technická univerzita, 2012, 188s., Series on Advanced Economic Issues, vol.15. ISBN 978-80-248-2940-1. (10%)

BROŽOVÁ, Dagmar. Kapitoly z ekonomie trhů práce. Praha, Nakladatelství Oeconomica, VŠE, 1. vydání, 2012, 294 stran, ISBN 978-80-245-1880-0, monografie-vysokoškolská učebnice.

BROŽOVÁ, Dagmar. Antidiskriminační zákon a jeho ekonomické a právní souvislosti z pohledu liberální ekonomie (Antidiscrimination Act and its Economic and Legal Connections from the Liberal View). Politická ekonomie, 2010, roč. 58, č. 3, s. 357–373. ISSN 0032-3233.

BROŽOVÁ, Dagmar. Rozhodování o individuální nabídce práce s ohledem na produkci domácnosti a v průběhu životního cyklu. 2010, Acta Oeconomica Pragensia, roč. 18, č. 1, s. 21-23, ISSN 0527-3043.


Vyučované předměty na NF VŠE

  • 5EN202 Mikroekonomie I.
  • 5EN411 Ekonomie II.
  • 5EN305 Ekonomie trhů práce

Mezi mé zájmy patří cestování, historie, architektura a galerie. Nejraději odpočívám u moře a plavu.