5EN101 Ekonomie I

Přednášky

Cvičení

Cílem cvičení je naučit studenty soustavně a systematicky studovat a ekonomicky myslet, osvojit si práci se základními ekonomickými modely a analyzovat ekonomické problémy ve vztahu k hospodářské praxi. Student se bude muset průběžně připravovat na každé cvičení, jinak nemá šanci získat body udělované na cvičení a postoupit k závěrečné písemné zkoušce. Na závěrečný test budou připuštěni jen studenti, kteří dosáhli minimálně 10 bodů, v opačném případě je student cvičícím hodnocen stupněm nevyhověl.

Požadavky na (úspěšné) zakončení kurzu

K úspěšnému absolvování kurzu je potřeba splnit následující podmínku:

Celkově získat minimálně 60 bodů (pokud student dosáhne 50-59 a má splněny předchozí podmínky, může si zopakovat závěrečný test).

Klasifikace – viz Studijní a zkušební řád VŠE

Body na cvičeních jsou přidělovány cvičícími za aktivitu studentů a za výsledky z testíků. Body budou mít studenti zveřejněny nejpozději do konce posledního týdne semestru v systému InSIS. Studenti budou o počtech dosažených bodů informováni i průběžně. Z cvičení je možné získat maximálně 20 bodů.

Průběžný test  bude psán v závěrečné části přednášek v 6. a 7. týdnu semestru. Studenti se musí dostavit na jeden z těchto dvou termínů, další dodatečný termín nebude vypsán. Přihlašování na tento test bude možné prostřednictvím systému InSIS od 4. týdne semestru a student má možnost volby ze dvou termínů.Test bude trvat 30 minut a bude obsahovat probraná témata 1.– 4. přednášky. Z průběžného testu je možné dosáhnout 30 bodů.

Závěrečný test  bude mít rovněž písemnou formu a bude se psát ve zkouškovém období – termíny budou Katedrou ekonomie vypsány ve druhé polovině semestru. Na závěrečný test budou připuštěni jen studenti, kteří dosáhli minimálně 10 bodů z cvičení. Na závěrečný test se student přihlašuje prostřednictvím systému InSIS a má možnost volby z několika termínů. Struktura závěrečného testu je obdobná jako u průběžného testu, pouze ve dvojnásobném rozsahu a je z celé látky předmětu. Test bude trvat 60 minut a je z něj možné dosáhnout 50 bodů. Vzhledem k rozsahu látky obsažené v závěrečném testu je pro jeho úspěšné absolvování nezbytná průběžná příprava během celého semestru.

Studenti s hodnocením 4+ po prvním pokusu závěrečného testu mají možnost psát náhradní test v závěru zkouškového období. Náhradní test odpovídá závěrečnému testu. Jiné povinnosti nahrazovat nelze.

Omluvy
Předmět lze omluvit jen z vážných zdravotních důvodů. Studenti jsou povinni prostřednictvím studijní referentky zajistit vložení omluvenky do InSIS, jinak nemůže být omluva cvičícím nebo přednášejícím akceptována.
Absenci na cvičeních omlouvají výhradně cvičící nejpozději do konce 13. týdne semestru. V případě, že si student nevyřídí omluvu s cvičícím do tohoto termínu, je hodnocen dle počtu dosažených bodů. Přednášející není oprávněn omlouvat absence, které se týkají průběhu semestru a cvičení.
Přednášející omlouvají kurz pouze při absenci ze zdravotních důvodů na průběžném testu a během zkouškového období, které znemožní studentovi splnit zkouškové povinnosti.

Povinný rozsah látky

  • Holman, R.: Ekonomie (alternativa Mankiw, G.N.: Zásady ekonomie anebo Frank & Bernanke: Ekonomie
  • Látka odpřednášená na přednáškách

 

Nepovinné materiály: