5EN102 Základy mikroekonomie

Přednášky

LS_2023/24

Cvičení
Cílem cvičení je naučit studenty soustavně a systematicky studovat, ekonomicky myslet, osvojit si práci se základními ekonomickými modely i analyzovat ekonomické problémy ve vztahu k hospodářské praxi. Student se bude muset průběžně připravovat na každé cvičení, jinak nemá šanci body udělované na cvičení získat a postoupit k závěrečné písemné zkoušce.  Na závěrečný test budou připuštěni jen studenti, kteří dosáhli minimálně 15 bodů, v opačném případě je student cvičícím hodnocen stupněm nevyhověl.

Požadavky na (úspěšné) zakončení kurzu

K úspěšnému absolvování kurzu je potřeba splnit následující podmínku:

Celkově získat minimálně 60 bodů (pokud student dosáhne 50 – 59 bodů, může zopakovat závěrečný test).

Klasifikace – viz Studijní a zkušební řád VŠE

Body na cvičeních jsou přidělovány cvičícími za aktivitu studentů a za výsledky z testů, které jsou zadávány na cvičeních. Stav získaných bodů cvičící sdělují studentům průběžně v systému InSIS, celkový počet bodů za cvičení bude v InSIS učiteli vložen nejpozději do konce posledního týdne semestru. Z cvičení je možné získat maximálně 30 bodů.

Body za účast na přednáškách bodu udělovány podle účasti studentů na přednáškách, která bude zjišťována prezencí. Z tohoto segmentu lze získat maximálně 10 bodů.

Závěrečný test bude zadáván ve zkouškovém období – termíny budou katedrou ekonomie vypsány 6 týdnů před koncem semestru. Na závěrečný test se student přihlašuje prostřednictvím systému InSIS a má možnost volby z několika termínů.  Na závěrečný test budou připuštěni jen studenti, kteří dosáhli minimálně 15 bodů z cvičení.  Závěrečný test obsahuje celou odpřednášenou a procvičenou látku předmětu, včetně témat z povinné literatury. Test bude trvat 60 minut a je z něj možné dosáhnout 60 bodů. Vzhledem k rozsahu látky v závěrečném testu je pro jeho úspěšné absolvování nezbytná průběžná příprava během celého semestru.

Studenti s hodnocením 4+ po prvním pokusu závěrečného testu mají možnost psát náhradní test v závěru zkouškového období. Náhradní test je koncipován stejně jako závěrečný test v běžném termínu; jinak povinnosti nahrazovat nelze.

 

Omluvy
Předmět lze omluvit jen z vážných zdravotních důvodů. Student musí doložit svou nemoc průkazem o pracovní neschopnosti nebo na formuláři, který nahrazuje průkaz o pracovní neschopnosti potvrzeného lékařem. Ten je k dispozici na webových stránkách Národohospodářské fakulty (Fakultní formulář k potvrzení lékaře o pracovní neschopnosti studenta). Jiné omluvenky jako např. vyjádření lékaře na výměnném listu lékaře se neuznávají.

 

Studenti jsou povinni prostřednictvím studijní referentky zajistit vložení omluvenky do systému InSIS!!! Jinak nemůže být omluva cvičícím nebo přednášejícím akceptována.
Absenci na cvičeních omlouvají výhradně cvičící nejpozději do konce 13. týdne semestru. V případě, že si student nevyřídí omluvu s cvičícím do tohoto termínu, je hodnocen dle počtu dosažených bodů. Přednášející není oprávněn omlouvat absence, které se týkají průběhu semestru a cvičení.
Přednášející omlouvají kurz pouze při absenci ze zdravotních důvodů na závěrečném testu a během zkouškového období, které znemožní studentovi splnit zkouškové povinnosti.

Povinný rozsah látky:

  • Holman, R.: Ekonomie, 6. Vydání, C. H. Beck, Praha 2016
  • Holman, R.: Ekonomie, Sbírka řešených otázek a příkladů, H. Beck Praha 2016
  • (alternativa Mankiw, G.N.: Zásady ekonomie nebo Frank & Bernanke: Ekonomie)
  • Látka odpřednášená na přednáškách

 

Nepovinné materiály: