5EN202 Mikroekonomie I.

Evropský sociální fond
Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

 

Povinnosti k absolvování kurzu:

Na cvičeních lze získat 20 bodů, formou malých testů, které zahrnují příklady týkající se problémů řešených na předešlých cvičeních.

Průběžný test je na 30 bodů, má písemnou podobu a píše se obvykle na přednášce v 7. výukovém týdnu.

Závěrečný test se píše ve zkouškovém období. Maximální počet bodů je 50. Obsahuje aplikační příklady, aplikační úlohy a vysvětlovací otázky zaměřené na teoretické problémy.

Na řádný termín závěrečného testu je student povinen se přihlásit přes systém ISIS, začátek přihlašování bývá obvykle od 10. týdne výuky.

Známka se uděluje  na základě součtu bodů dosažených na cvičení, v průběžném a v závěrečném testu, klasifikace podle běžné stupnice (do 50b.  4, 50 – 59b.  4+, 60 – 74b.  3,  75 –  89b.  2, 90 – 100b.   1).

Studenti, kteří obdrží známku 4+ a ti, kteří řádně omluví (ze zdravotních důvodů na formuláři „Potvrzení o zdravotním stavu pacienta“, ke stažení na stránce fakulty, formuláře pro studenty) svoji nepřítomnost na řádném termínu závěrečného testu, na který byli přihlášeni, se mohou hlásit (opět přes ISIS) na náhradní a opravný termín závěrečného testu. V případě opravného termínu je student hodnocen pouze podle výsledku  opravovaného závěrečného testu (má váhu 100 b.), student musí získat 60 b. a více, známku 4+ lze opravit pouze na stupeň 3.

 

 

TÉMATA  PŘEDNÁŠEK:

 1. EKONOMIE  jako věda o lidském jednání. „Invisible hand“ ve společnosti směnných vztahů. Metodologie ekonomie, optimalizační chování a informace.
 1. TEORIE  SPOTŘEBITELE. Kardinalistický a ordinalistický přístup. Preference a indiferenční křivky, spotřebitelská optima, vnitřní a rohové řešení.
 1. TEORIE  POPTÁVKY.  Substituční a důchodový efekt cenové změny (Hicksův rozklad), cenová elasticita poptávky. Odvození Engelových křivek a důchodová elasticita poptávky. Křížová elasticita. Aplikace: volba mezi spotřebou a volným časem, volba mezi přítomnou a budoucí spotřebou (Fisherův model, časová preference).
 1. TEORIE  FIRMY  A  PRODUKČNÍ  FUNKCE.  Transakční náklady a firma. Nákladově optimální velikost firmy. Produkční funkce firmy v krátkém období a výnosy z variabilního faktoru.
 1. PRODUKČNÍ FUNKCE V  DLOUHÉM OBDOBÍ, technická substituce a výnosy z rozsahu vstupů. Optimální kombinace vstupů. Dlouhodobé nákladové funkce, obálkové křivky.
 1. SPOLEČENSKÉ NÁKLADY A NABÍDKA. Společenské a ekonomické náklady. Výrobcův přebytek. Utváření tržní nabídky v krátkém a dlouhém období.
 1. TEORIE  SMĚNY. Hranice produkčních možností a optimální kombinace produkce. Absolutní a komparativní výhody. Mezinárodní obchod, Heckscher – Ohlinova teorie a Stolper – Samuelsonův teorém.  Směna a migrace.
 1. TEORIE  TRŽNÍ  ROVNOVÁHY. Tržní příležitosti a přínosy ze směny. Arbitráž a zákon jediné ceny. Intervence do  volné tvorby cen.
 1. NEDOKONALÁ  KONKURENCE. Územní rozptýlenost trhu a heterogenita produktu. Tvorba ceny. Cenová diskriminace. Monopolistická konkurence a Chamberlinův model.
 1. OLIGOPOLY. Strategické chování a modely oligopolu (Cournot, Bertrand, Stackelberg). Kartel a Nashova rovnováha. MONOPOL  A  KONKURENCE. Právní a přirozený monopol. Rovnováha monopolu. Diskriminující monopol. Alokační efektivnost a regulace monopolu.
 1. TRH  PRÁCE. Poptávka po práci a nabídka práce. Minimální mzda, odbory, diskriminace a nezaměstnanost na trhu práce. Kompenzující mzdové rozdíly. Monopson a bilaterální monopol.
 1. KAPITÁL  A  INVESTIČNÍ  ROZHODOVÁNÍ. Ochota spořit a příležitost investovat. Rozhodování o investování. Hodnota kapitálu a volba mezi investičními příležitostmi. Lidský kapitál.
 1. EXTERNALITY A VLASTNICKÁ PRÁVA. Společenské a soukromé náklady a výnosy. Daně a subvence. Vlastnická práva a Coaseho teorém. VEŘEJNÉ STATKY A VEŘEJNÁ VOLBA.  Nevylučitelnost a nezmenšitelnost. Veřejná volba a politický trh.

Literatura:

Z    Holman, R.: Mikroekonomie. Středně pokročilý kurz. 1. vydání. Praha: C.H.Beck, 2002. ISBN 80-7179-737-5.

Z   Varian, H. R.: Mikroekonomie: moderní přístup. 1. vydání, Victoria Publishing, 1995. ISBN 80-85865-25-4.

Z   Nicholson, W.: Microeconomic theory – basic principles and extensions. [Cincinnati], South-Western/Thomson Learning, 2002. ISBN 0-03-033593-0.

 

TÉMATA  PRO  CVIČENÍ:

 • Cvičení č. 1

Kořeny mikroekonomie ve vývoji ekonomického myšlení.

Derivace, extrémy funkce, inflexní body, Lagrangeova funkce.

 • Cvičení č. 2:

Teorie spotřebitele, spotřebitelská optima

s. 6/př. 2, s.7/ př. 4,5, s.8/ př. 8,9.

 • Cvičení č.3:

Poptávka, SE a IE cenové změny, křížové efekty, Engelovy křivky, elasticity.

s.10/ př. 1,2,3,4,  s.11/př. 5,6,7.

 • Cvičení č. 4:

Volba mezi spotřebou a volným časem, a mezi  přítomnou a budoucí spotřebou.

s. 12/př. 2, 5, 6,7,   s. 15/př. 1,3,5.

 • Cvičení č.5:

Firma, produkční funkce, nákladové optimum.

s. 20/př.1, s.22/ př. 1,2,3,   s.23/př. 6,8,9,12.

 • Cvičení č.6:

Nákladové funkce a optimum dokonale konkurenční firmy.

s. 25/př. 2, 3 ,  s. 26/př. 5, 6.

 • Cvičení č.7:

Společenské náklady. Směna. Rovnováha dokonale konkurenčního trhu.

s. 27/př.1, s.29/př. 1,2,3,5,   s.33/př. 6,7,8.

 • Cvičení č. 8:

Nedokonalá konkurence. Monopol a diskriminace.

s.35, př. 1,2 ,  s. 36/př. 4, 5   s. 41 př. 2,3,4.

 • Cvičení č. 9:

Monopolistická konkurence a oligopol.

s. 38/ př. 1,2,3.

 • Cvičení č. 10:

Poptávka na trhu VF. Optimum firmy najímající VF. Trh práce. Optimum firmy najímající práci.

s.43/př.1, s. 44/ př. 2,3,4.

 • Cvičení č. 11:

Monopson, Odbory a bilaterální monopol.

s. 44/ př. 5,6,7,8.

 • Cvičení č. 12:

Trh kapitálu. Volba mezi investičními příležitostmi.

s. 47/ př. 2,3,4,5 ,  s. 48/př. 8,9.

 • Cvičení č. 13:

Externality a veřejné statky..

s. 51/př. 2,3, s.55/př.2.

 

Liretatura:

Holman, R.,Brožová,D. Mikroekonomie. Sbírka řešených otázek a příkladů. 1. vydání.Praha, C.H.Beck, 2013. ISBN 978-80-7400-045-4.

Macáková a kol. Mikroekonomie II. Cvičebnice. 4. upravené vydání. Melandrium 2008, ISBN 978-80-86175-63-8.

 

Evropský sociální fond
Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti