5EN303 Organizace trhů a odvětví I.

Na cvičeních budou vyloženy základní pojmy, koncepty a teoretické modely tržních struktur. Budou vysvětleny zdroje monopolu a předpoklady konkurence, strategie firem a dopady na blahobyt. Budou prezentovány výsledky relevantních empirických studií a příklady z aplikace soutěžního práva.

K vyloženým tématům budou počítány příklady na modelování nedokonalé konkurence mj. s využitím teorie her. Předpokládá se znalost mikroekonomie, diferenciálního a integrálního počtu a znalost základních algebraických a nealgebraických funkcí v rozsahu povinného kurzu matematiky na VŠE.

Zkouška

Probíhá formou závěrečného testu. Test trvá 90 minut a obsahuje otázky z teorie, příklady a grafy vztahující se k celému povinnému rozsahu látky. Maximum získaných bodů je 100. Studenti s hodnocením 4+ po prvním pokusu závěrečného testu (známka odpovídá 50-59 celkově dosažených bodů) mohou psát opravný test.

Povinný rozsah látky:

Obsah předmětu:

 1. Teorie firmy, dokonalá konkurence, blahobyt. Monopol-vznik a udržení monopolní síly, Lernerův index a zisk, cenová přirážka. Monopol na straně poptávky. 
 2. Dominantní firma s konkurenčním okrajem. 
 3. Teorie her a její aplikace na oligopolní tržní strategie 
 4. Modely oligopolu s homogenním produktem 
 5. Koncentrace odvětví, koluze/kooperativní oligopol 
 6. Nekooperativní strategie, překážky vstupu na trh 
 7. Oligopol s diferencovanými produkty a monopolistická konkurence 
 8. Prostorové modely I. : Hotellingův model
 9. Prostorové modely II: Salopův model
 10. Cenová diskriminace
 11. Asymetrická informace, Market for „Lemons“
 12. Reklama a poskytování informací

Povinný rozsah látky:

Učebnice:
O. Shy, 1996, Industrial Organisazation, The MIT Press (viz níže vybrané kapitoly ).

 

Tento předmět byl podpořen z Evropské unie, Evropských strukturálních a investičních fondů, Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.