5EN304 Diskusní seminář

Cíl předmětu:

 1. Naučit se orientovat v textech s ekonomickou tematikou (novinových, časopiseckých), správně je interpretovat a zhodnotit.
 2. Naučit se vyjadřovat své myšlenky písemně a ústně na omezeném prostoru a předepsanou formou a jasnou strukturou, a tak si upevnit správné užívání ekonomických pojmů a ekonomického stylu myšlení.
 3. Získat přehled o aktuálních hospodářskopolitických problémech a vytvořit si k nim vlastní podložený názor a na základě toho si odpovědně vybrat téma bakalářské práce.

Jak seminář probíhá:
Předmět je postaven především na četbě textů a následné diskusi. Probíraná témata jsou určena příslušným vyučujícím.

 1. Studenti dostávají každý týden článek (články) k vybranému tématu, které si přečtou a písemně odevzdají prostřednictvím ISIS jejich stručné shrnutí o délce 1800-3600 znaků alespoň dva dny před konáním semináře.
 2. Každý student si každý týden připraví krátkou prezentaci (do 20 minut), skládající se z rozvinutí, případně kritiky myšlenek z daného článku, kterou však postaví nikoli na článku samém, ale na dalších článcích, které na zadaný text reagují, nebo se k tématu jinak vztahují. Obecně se předpokládá, že studenti čerpají z databáze JSTOR.
 3. Také shrnutí svojí prezentace (o délce 1800-3600 znaků ) studenti písemně odevzdají prostřednictvím ISIS alespoň dva dny před konáním semináře.
 4. Na začátku každé standardní hodiny bude vylosován student, který svoji prezentaci zaměří spíše na zadané texty a na reakci na ně (pozn.: měl by si přitom dát pozor na to, aby neopakoval, co si stejně měli všichni přečíst). Dále bude vylosován další student, který se zaměří již jen na rozšiřující články. Na konci vystoupení student uvede, z jakých zdrojů čerpal.
 5. Studenti nejsou povinni se hodin účastnit. Za každou zmeškanou hodinu (a za každou hodinu, kdy se dostavili později, tj. poté, co proběhlo losování) jsou však povinni svoji připravenou prezentaci odevzdat přes ISIS do týdne ve formě písemného eseje o rozsahu 9000-18000 znaků.

Požadavky na úspěšné ukončení předmětu:
Body nutné k úspěšnému zakončení kurzu se získávají pouze za aktivitu na hodině a za prezentace, a to následujícím způsobem:

 1. Za prezentaci lze získat až 60 bodů. Při více prezentacích se započítává průměrný výsledek. (Pozn.: na semináři se jak první, tak doplňkový referát hodnotí stejně, tj. pro účely hodnocení jsou oba druhy referátů rovnocenné.)
 2. Za aktivní účast na 1 semináři lze získat max. 4 body (celkem nejvýše 40). Aby měl student právo úspěšně zakončit předmět, musí získat za aktivitu alespoň 20 bodů.
 3. Za shrnutí se body přímo nezískávají, ale na druhou stranu, za každé včas neodevzdané shrnutí student musí odevzdat svou prezentaci ve formě písemného eseje o rozsahu 9000-18000 znaků.
 4. Pokud student esej odevzdá pozdě, nebo neodevzdá vůbec, dostává za něj 0 bodů, což se mu počítá do průměru z prezentací!
 5. Při výsledku 4+ student zpracuje písemný esej o rozsahu 9000-18000 znaků na jedno z probíraných témat. Vyučující na základě tohoto eseje určí, zda studentovi zlepší známku na 3, nebo zhorší na 4.