5EN411 Ekonomie II

PODMÍNKY  DOKONČENÍ  KURZU:

Na cvičeních je možné získat max. 20 bodů: obvykle 2 malé testy po 10 bodech. Malé testy zahrnují příklady týkající se problémů řešených na předchozích cvičeních.

průběžného testu je možné získat max. 30 bodů. Průběžný test se píše na přednášce, obvykle v 8 týdnu výuky.

Ze závěrečného testu je možné získat max. 50 bodů. Závěrečný test se píše ve zkouškovém období. Na řádný termín závěrečného testu je student povinen přihlásit se přes systém ISIS.

Známka se uděluje  na základě součtu bodů dosažených na cvičení, v průběžném a v závěrečném testu, klasifikace podle běžné stupnice (do 50b.  4, 50 – 59b.  4+, 60 – 74b.  3,  75 –  89b.  2, 90 – 100b.   1).

Studenti, kteří obdrží známku 4+ a ti, kteří řádně omluví (ze zdravotních důvodů na formuláři „Potvrzení o zdravotním stavu pacienta,“ ke stažení na stránkách fakulty, formuláře pro studenty) svoji nepřítomnost na řádném termínu závěrečného testu, na který byli přihlášeni, se budou hlásit (opět přes ISIS) na náhradní a opravný termín závěrečného testu.

 

TÉMATA  PŘEDNÁŠEK  Z  MIKROEKONOMIE:

 1. Ekonomie  jako věda o lidském jednání. „Invisible hand“ ve společnosti směnných vztahů. Metodologie ekonomie, optimalizační chování a informace.
 2. Teorie spotřebitele. Kardinalistický a ordinalistický přístup, preference a indiferenční křivky, spotřebitelská optima, vnitřní a rohové řešení.
 3. Teorie poptávky.  Substituční a důchodový efekt cenové změny (Hicksův rozklad), cenová elasticita poptávky. Odvození Engelových křivek a důchodová elasticita poptávky. Křížová elasticita. Aplikace: volba mezi spotřebou a volným časem, volba mezi přítomnou a budoucí spotřebou (Fisherův model, časová preference).
 4. Rozhodování v podmínkách rizika. Očekávaný výnos a očekávaný   užitek. Averze a preference rizika. Optimum v rozhodování. Možnosti snižování rizika. Pojištění. Ekonomie zločinu.
 1. Produkční funkce a náklady.  Produkční funkce firmy v krátkém období a výnosy z variabilního faktoru. Produkční funkce firmy v dlouhém období, technická substituce a výnosy z rozsahu vstupů. Optimální kombinace vstupů. Dlouhodobé nákladové funkce, obálkové křivky.
 1. Teorie směny. Hranice produkčních možností a optimální kombinace produkce. Absolutní a komparativní výhody. Mezinárodní obchod.
 1. Teorie tržní rovnováhy. Tržní příležitosti a přínosy ze směny.  Arbitráž a zákon jediné ceny. Intervence do  volné tvorby cen.
 1. Nedokonalá konkurence. Územní rozptýlenost trhu a heterogenita produktu. Tvorba ceny. Cenová diskriminace. Monopolistická konkurence a efektivnost.
 1. Oligopoly. Strategické chování a modely oligopolu (Cournot, Bertrand, Stackelberg). Kartel, Nashova rovnováha. Monopol a konkurence. Právní a přirozený monopol. Rovnováha monopolu. Diskriminující monopol. Alokační efektivnost a regulace monopolu.
 1. Trh práce. Poptávka po práci a nabídka práce. Minimální mzda, nezaměstnanost na trhu práce. Monopson na trhu práce.
 1. Kapitál a investiční rozhodování. Ochota spořit a příležitost investovat. Rozhodování o investování. Hodnota kapitálu a volba mezi investičními příležitostmi. Lidský kapitál.
 1. Všeobecná rovnováha a efektivnost. Efektivnost ve výrobě, efektivnost v rozdělování a Paretovo optimum. Efektivní kombinace statků a podmínky všeobecné rovnováhy.
 1. Externality a vlastnická práva. Společenské a soukromé náklady a výnosy. Daně a subvence. Vlastnická práva a Coaseho teorém. Veřejné statky a veřejná volba.

 

Literatura:

HOLMAN, R.: Mikroekonomie. Středně pokročilý kurz. 1. vydání. Praha: C.H.Beck, 2002. ISBN 80-7179-737-5.

VARIAN, H.R.: Intermediate microeconomics: a modern approach. New York : W. W. Norton, 1990. ISBN 0-393-96025-0.

NICHOLSON, W.: Microeconomic theory – basic principles and extensions. [Cincinnati], South-Western/Thomson Learning, 2002. ISBN 0-03-033593-0.

 

Kapitoly, které kurz  5EN411 nezahrnuje a při studiu je možné je vynechat:

Holman, R., 2002, Mikroekonomie. Středně pokročilý kurz.

Oddíl A

kap. 1, celá

Oddíl B

kap. 4, Dodatek 1 a Dodatek 2

kap. 6, Aplikace

kap. 7, část  7.5

Oddíl C

kap. 8, celá

kap. 9 , část 9.8.

kap. 10, celá

Oddíl D

kap. 11, části  11.6, 11.7, 11.8, 11.9, 11.10, 11.11

kap. 12, 12.8, 12.9

kap. 13, 13.4, 13.7., Aplikace

kap. 15, 15.6

kap. 16, 16.5, 16.7

Oddíl E

kap. 17, 17.6, 17.8, Dodatek 1

kap. 18, 18.4, 18.6,  Aplikace 3, 18.9

Oddíl F

kap. 19, 19.6

kap. 20, Dodatek

kap. 21 celá

kap. 22, 22.6, Aplikace, 22.6, 22.7, 22.8, 22.9, 22.10

kap. 23 celá

 

TÉMATA  PRO  CVIČENÍ  Z  MIKROEKONOMIE: 

Cvičení č. 1:

 • Teorie spotřebitele, spotřebitelská optima.
 • s. 6/př. 2, s.7/ př. 4,5, s.8/ př. 8,9.
 • Poptávka, SE a IE cenové změny, Engelovy křivky, elasticity.
 • s.10/ př. 1,2,3,4,  s.11/př. 5,6,7.

Cvičení č. 2:

 • Volba mezi spotřebou a volným časem, a mezi  přítomnou a budoucí spotřebou.
 • s. 12/př. 2, 5,   s. 15/př. 1,3.
 • Rozhodování v podmínkách rizika.
 • s. 18/př. 3, 6.

Cvičení č.3:

 • Produkční funkce, nákladové optimum.
 • s.22/ př. 1,2,3,   s.23/př. 6,8,9,12.
 • Nákladové funkce a optimum dokonale konkurenční firmy.
 • s. 25/př. 2, 3 ,  s. 26/př. 5, 6.

Cvičení č.4:

 • Směna. PPF a výhody ze směny. Rovnováha dokonale konkurenčního trhu.
 • s.29/př. 1,2,3,5,   s.31/př. 6,7,8.

Cvičení č. 5:

 • Nedokonalá konkurence. Monopol a diskriminace.
 • s.35, př. 1,2 ,  s. 36/př. 4,    s. 41 př. 2,3,4,     s. 20/př. 1.
 • Monopolistická konkurence a oligopol.
 • s. 38/ př. 1,2,3.

Cvičení č. 6:

 • Trh práce. Optimum firmy najímající VF.
 • s. 44/ př. 1,2,4.
 • Monopson, Odbory a bilaterální monopol.
 • s. 44/ př. 5,6,7,8.

Cvičení č. 7:

 • Trh kapitálu. Volba mezi investičními příležitostmi.
 • s. 47/ př. 2,3,4,5 ,  s. 48/př. 8,9.
 • Všeobecná rovnováha. Externality.
 • s. 50/4,     s. 51/př. 2,3.

 

Literatura:

HOLMAN, R.,BROŽOVÁ,D. Mikroekonomie. Sbírka řešených otázek a příkladů. 1. vydání.Praha, C.H.Beck, 2013. ISBN 978-80-7400-045-4.

MACÁKOVÁ a kol. Mikroekonomie II. Cvičebnice. 4. upravené vydání. Melandrium 2008, ISBN 978-80-86175-63-8.

 

TÉMATA PŘEDNÁŠEK Z MAKROEKONOMIE

 1. Makroekonomické agregáty a jejich měření. Makroekonomické identity.
 1. Trh zboží a služeb: spotřební funkce (keynesiánská spotřební funkce, model mezičasové volby, hypotéza životního cyklu, hypotéza permanentního důchodu).   Investice a čistý vývoz. Investiční funkce (model mezního výnosu investic, Tobinovo q). Trh zapůjčitelných fondů v uzavřené a otevřené ekonomice.
 1. Trh peněz a inflace. Funkce poptávky po penězích, Fisherova, cambridgeská, keynesiánská  a Friedmanova poptávka po penězích, peněžní nabídka a tvorba peněz, rovnováha na trhu peněz a transmisní mechanismus, základy teorie inflace.  Kvantitativní teorie peněz. Inflace a inflační očekávání.
 1. Platební bilance a vnější rovnováha. Vyrovnávací procesy v platební bilanci v režimu fixního kurzu a flexibilního kurzu. Čistý vývoz a reálný měnový kurz. Teorie parity kupní síly.
 1. Trh práce a nezaměstnanost. Přirozená míra nezaměstnanosti a vyčišťování trhu.
 1. Hospodářský růst. Neoklasický model růstu, stálý stav. Cobb-Douglasova produkční funkce.
 1. Agregátní poptávka v uzavřené ekonomice – keynesiánský kříž a křivka IS, rovnováha na trhu peněz a křivka LM, model IS-LM. Rozpočtová (multiplikační efekt a efekt vytěsňování) a měnová stimulace agregátní poptávky.
 1. Mundell- Flemingův model. Stimulace poptávky v režimu volně pohyblivého a v režimu stabilního měnového kurzu.
 1. Model AD – AS. Klasická agregátní nabídka. AS za předpokladu fixní nominální mzdy, Friedmanův model mylného vnímání cenové hladiny, Lucasův model neúplné informovanosti o cenách, model AD-AS a změny AD a změny AS.
 1. Phillipsova křivka – vztah mezi inflací (inflace poptávková, setrvačná, nákladová ) a nezaměstnaností. Okunův zákon. Poptávková a nákladová inflace. Inflační očekávání.
 1. Hospodářské cykly. Monetární a reálný cyklus, noví klasikové a noví keynesiánci.
 1. Měnová politika (pojem CB, funkce CB, cíle a nástroje CB, nezávislost CB, volnost rozhodování versus pravidla). Aktivistická politika, inflační cílování. Racionální očekávání. Dezinflační politika.
 1. Fiskální politika, rozpočtové schodky. Ricardova-Barroova teorie. Daně. Veřejné dluhy.

 

Literatura

HOLMAN, R., Makroekonomie. Středně pokročilý kurz. 1. vydání, Praha, C.H.Beck 2004. ISBN 80-7179-764-2.

MANKIW, G., Macroeconomics.7th edition. Worth Publishers 2010, ISBN 978-1-4292-1887-0.

 

Kapitoly, které kurz  5EN411 nezahrnuje a při studiu je možné je vynechat:

Holman, R., 2004, Makroekonomie. Středně pokročilý kurz.

Oddíl A

kap. 1, celá

kap. 2, Aplikace

Oddíl B

kap. 4, Dodatek 1, Dodatek 2

kap. 5, Dodatek

kap. 6, 6.5, 6.7, Dodatek1, Dodatek 2

kap. 8, celá

Oddíl C

kap. 9, 9.4., 9.5, 9.6, Dodatek

Oddíl D

kap. 10, 10.7, 10.8

kap. 11, 11.5

kap. 12, Aplikace

kap. 15, Dodatek

Oddíl E

kap. 16, 16.7,16.8

 

TÉMATA PRO CVIČENÍ Z MAKROEKONOMIE

Cvičení č. 8:

 • Národohospodářské agregáty. Trh zboží a služeb. Spotřeba a investice.
 • s. 3/př.1,2,  s.4/př.1,  s.5/př. 1.

Cvičení č.9:

 • Platební bilance, vnější rovnováha, měnový kurz. Trh peněz.
 • s. 8/ot.5, př. 1,2,3,4,  s. 6/př.1,2.

Cvičení č. 10:

 • Trh práce. Hospodářský růst.
 • s.9/př.1,2,  s.10/př. 1,2,3.

Cvičení č. 11:

 • Model IS-LM. Mundell – Flemingův model.
 • s.12/ot. 2,3,4, př. 1,2,3,4,5,6,  s.14/př. 1,2,3,4.

Cvičení č. 12:

 • Model AD-AS. Phillipsova křivka.
 • s.16/př.1,2,3,  s.16/ot.1,2,  př. 1,2.

Cvičení č.13:

 • Měnová politika. Veřejné rozpočty.
 • s.19/př.1,2,3,  s.20/ot.2.

 

Literatura:

HOLMAN, R. Makroekonomie. Sbírka řešených otázek a příkladů. Praha, C.H.Beck, 2013. ISBN 978-80-7400-485-8.