5EN401 Mikroekonomie II.

Zaměření předmětu:

Kurz poskytuje pokročilou ekonomickou analýzu. Jsou použity matematické metody k analýze chování spotřebitele a výrobce a tržní rovnováhy.

 

Obsah předmětu:

Teorie spotřebitele
1. Rozpočtové omezení: Množina spotřebních možností, rozpočtové omezení, substituce ve směně, změna omezení, daň ad valorem a dávky, relativní ceny (numeraire), množstevní sleva a přirážka, vícenásobné omezení (čas, spotřeba).
2. Preference: racionalita spotřebitele, preferenční vztahy (slabé a striktní preference, indiference), axiomy (úplnost, reflexivita, tranzitivita). Indiferenční křivka a mapa, extrémní typy IC, nasycení, mezní míra substituce, správně se chovající IC (monotónnost, konvexnost). Lexikografické preference, diskrétní statky.
3. Užitek, užitková funkce: užitek, jeho měření. Užitková funkce. Monotónnost, monotónní transformace užitkové fce. Nežádoucí a neutrální statky. Mezní užitek, mezní míra substituce, elasticita substituce. Typy užitkových funkcí: dokonalé substituty, dokonalé komplementy (Leontief), Cobb-Douglasova funkce, CES funkce.
4. Optimalizace spotřebitele: účelová funkce a omezení, Lagrangeův multiplikátor. Vnitřní a rohové řešení optimalizace. Odvození funkce poptávky (Marshall) pro jednotlivé typy užitkových funkcí. Komparativní statika – změna důchodu a cen a důsledky pro optimalizaci. Engelova křivka a důchodová elasticita poptávky. Křivka nabídkové ceny (price offer curve), cenová elasticita poptávky, křížová elasticita. Projevené preference.
5. Substituční a důchodový efekt: Slutského a Hicksův substituční a důchodový efekt. Giffenovy statky.
6. Poptávka a dualita: duální řešení optima. Marshallova poptávka, Hicksova (kompenzovaná) poptávka. Nepřímá funkce užitku, výdajová funkce. Sheppardova lemma, Royova identita a vztahy v duální optimalizaci. Slutského rovnice, vazba na substituční a důchodový efekt. Tržní poptávka.
7. Přebytek spotřebitele: Rezervační cena, přebytek spotřebitele, kompenzující a ekvivalentní variace.
8. Rozhodování za rizika: riziko a nejistota, spravedlivá sázka, očekávaný užitek. Rozpočet a preference za rizika, optimalizace. Averze k riziku, preference rizika, princip pojištění.

Teorie firmy
9. Technologie: produkční funkce v krátkém a dlouhém období, izokvanty, správně se chovající izokvanty (monotónnost, konvexnost). Mezní produkt. Mezní míra technické substituce. Výnosy z rozsahu, elasticita substituce. Typy produkčních funkcí – Cobb Douglas, Leontief, dokonalé substituty, CES.
10. Maximalizace zisku: ekonomický zisk, výrobní faktory a náklady. Izo-zisková křivka. Maximalizace zisku v krátkém a dlouhém období. Komparativní statika. Projevená ziskovost.
11. Náklady: Izokosta, minimalizace nákladů. Poptávka po výrobních faktorech, cesta expanze. Náklady jako funkce produkce – celkové náklady, průměrné náklady, mezní náklady. Vztah mezi náklady a produkční funkcí (výnosy z rozsahu). Náklady v krátkém a dlouhém období.
12. Nabídka: tržní prostředí, typy konkurence (monopol, oligopol, dokonalá, monopolistická), individuální a tržní poptávka (z pohledu firmy). Nabídka v krátkém a dlouhém období. Přebytek výrobce, nabídka odvětví.

Všeobecná rovnováha
13. Všeobecná rovnováha: efektivnost ve výrobě, ve směně a na trhu, Paretovská efektivnost. Edgewothův Box diagram, PPF a UPF, transformace produktu. Determinace rovnovážné ceny a množství. Komparativní statika (technologický pokrok). Walrasův zákon.

Literatura:
Typ Autor Název Místo vydání Nakladatel Rok ISBN Knihovna
Z GRAVELLE, H. — REES, R. Microeconomics London Prentice Hall 2004 0-582-40487-8 podrobnosti
D Varian, H.R. (1992): Microeconomic Analysis. W. W. Bortin, 1992