Katedra institucionální, environmentální a experimentální ekonomie byla sloučená s katedrou ekonomie

Na návrh vedoucího katedry institucionální, environmentální a experimentální ekonomie doc. Mgr. Libora Duška, Ph.D. a po jeho projednání s ním i jeho zástupcem Mgr. Lubomírem Cinglem, Ph.D. i s dalšími členy této katedry a rovněž s vedoucím Katedry ekonomie prof. Ing. Robertem Holmanem, CSc. a jeho zástupcem Ing. Michalem Mirvaldem, Ph.D., byl Akademickému senátu Národohospodářské fakulty předložen děkanem fakulty prof. Ing. Zdeňkem Chytilem, CSc. návrh na sloučení katedry institucionální, environmentální a experimentální ekonomie a katedry ekonomie.

 

Přínosy definované vedením původní KIE:

– Vytvoření jedné, personálně početné katedry pokrývající většinu témat v ekonomii, v tomto smyslu zcela ekvivalentní katedrám „Department of Economics“ na sociálně-vědních fakultách v USA a západní Evropě.

– Vyšší flexibilita při přiřazování výuky jednotlivým přednášejícím, organizaci státnic a obhajob i možnost posílení orientace některých pracovníků spojené katedry ve větší míře na vědecké aktivity.

– Úspora práce na pozici vedoucího katedry (fixní náklady spojené s fungováním katedry jako takové – správa rozpočtu, výroční zprávy, promoce atd.).

– Úspora administrativních nákladů.

 

Všichni pracovníci bývalé KIE zůstávají. Sloučená katedra přejímá některé pozitivní prvky z původní KIE, např. hodnocení publikační činnosti; do budoucna může umožnit vyšší specializaci na vědeckou či pedagogickou činnost v rámci organizace katedry.

 

V souladu s ustanovením § 27 odst. 1 písm. a) zákona o vysokých školách Akademický senát Národohospodářské fakulty VŠE v Praze rozhodl o sloučení katedry institucionální, environmentální a experimentální ekonomie a katedry ekonomie, a to tak, že katedra institucionální, environmentální a experimentální ekonomie zaniká a nástupnickým fakultním pracovištěm se stává katedra ekonomie.  Pro sloučení kateder hlasovalo kladně všech 8 přítomných senátorů.

Ke sloučení došlo k rozhodnému dni 17. 9. 2018.