Nová cvičebnice: Organizace trhů a odvětví – Sbírka příkladů

Autor / editor: Martin Janíčko, Ivo Koubek
Rok vydání: 2022
ISBN: 978-80-245-2442-9
Vydání: 2., rozšířené a přepracované vydání (tištěné)
Jazyk publikace: čeština
Počet stran: 216
Fakulta: NF
DOI: 10.18267/pu.2022.jan.2442.9
Publikace na webu: e-shop Ekopress
Dostupnost: k zakoupení

Anotace:

Cvičebnice Organizace trhů a odvětví, 2., rozšířené a přepracované vydání, tematicky navazuje na sbírku příkladů Organizace trhů a odvětví z roku 2016, z níž zároveň čerpá velkou část obsahu, který na mnoha místech aktualizuje a případně rozšiřuje. Obsahuje zejména typové příklady aplikované neoklasické mikroekonomie a průmyslové organizace, zaměřené z větší části na problematiku chování výrobců působících na nedokonale konkurenčních trzích. Ačkoliv je tato publikace určena zejména studentům bakalářských a magisterských předmětů organizace trhů a odvětví, její záběr je bezesporu širší: může být tedy využita i všemi, kteří mají touhu rozšířit své ekonomické vzdělání o některé kapitoly z aplikované mikroekonomie a průmyslové organizace obecně. Cvičebnice je na českém trhu jedinečná svou originalitou a komplexností, a čtenář/uživatel po jejím zvládnutí bude lépe chápat složité praktické aplikace v průmyslové organizaci, matematické vztahy mezi tržními aktéry za mnohých specifických předpokladů, jakož i dynamiku některých procesů na nedokonale konkurenčních trzích.

Oba autoři, tedy Ing. Koubek a PhDr. Janíčko, jsou v České republice známými a uznávanými odborníky na problematiku průmyslové organizace, mají mnohaletou zkušenost s její výukou na bakalářském a magisterském stupni a jsou taktéž v dané problematice publikačně činní. Jeden ze spoluautorů, Ivo Koubek, bohužel v roce 2017 zemřel, a tato cvičebnice tak představuje i část jeho odkazu.

 

Annotation

The exercise book Organizace trhů a odvětví, 2., rozšířené a přepracované vydání is thematically linked to the 2016 textbook Organizace trhů a odvětví from which it also draws some of its content. It consists mainly of typical computational problems from applied neoclassical microeconomics and industrial organization, focused largely on the behavior of producers operating in imperfectly competitive markets. Although the textbook is designed in the first place for students of bachelor and master industrial organization courses, its scope is much broader: it can therefore be used by everybody with a desire to expand her/his economic knowledge by some chapters of applied microeconomics and industrial organization in general. The book is unique on the Czech market with its complexity and focus, while the reader/user—after mastering it—will better understand complex practical applications in industrial organization, mathematical relationships between market actors under many specific assumptions, as well as the dynamics of some processes in imperfectly competitive markets.

Both authors—ing. Koubek and dr. Janíčko—are already well-known and recognized experts in industrial organization in the Czech Republic, have many years of experience with its teaching at both undergraduate and graduate degrees, and published number of articles in this field. It should be noted that one of the co-authors of the book, Ivo Koubek, passed away in 2017, and the book is thus also part of his legacy.