Inovované a nové předměty

Evropský sociální fond
Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Název projektu: „Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce“ (CZ.2.17/3.1.00/32102)

Sylabus předmětu 5EN456 – Applied Quantitative Methods II

  • Předmět ukazuje a umožňuje zvládnout principy tvorby ekonomických modelů s důrazem na ekonomickou interpretaci a verifikaci výsledků. Výstupy předmětu: Po úspěšném absolvování budou studenti schopni vytvořit jednoduchý ekonomický model, najít vhodná data a použít standardní ekonometrické nástroje k zodpovězení výzkumné otázky. Pokračujte na stránky kursu >>>

Sylabus předmětu 55F450 – Mathematics for Economists II (*.pdf)

  • Kurz je zaměřen na vybavení studentů pokročilejšími nástroji ekonomické analýzy, přičemž je orientován spíše na praktické využití než na teoretickou robustnost. Po úspěšném absolvování budou studenti schopni používat matematické metody k řešení ekonomických problémů.
  • Výukový materiál pro kurz 55F450 – Mathematics for Economists II (*.zip)

Sylabus předmětu 5EN100 – Ekonomie (*.pdf) – STRÁNKY KURZU

  • Cílem je naučit studenty ekonomicky myslet, seznámit studenty se základními poznatky ekonomické vědy, na nichž budou stavět při následném studiu makroekonomie, mikroekonomie, hospodářské politiky a dalších aplikovaných ekonomických disciplín. Objasnit hlavní aspekty fungování ekonomického systému. Absolvent kurzu pochopí základní ekonomické pojmy a modely ve světle nejnovějších vědeckých poznatků, s důrazem na proces globalizace. V mikroekonomické části budou studenti schopni vysvětlit, řešit a aplikovat principy rozhodování a chování ekonomických subjektů (domácností a firem), fungování trhů, povahy konkurence a regulace na trzích, důsledků cenové regulace, trhů práce a kapitálu, teorie externalit a veřejných statků. V makroekonomické části budou studenti schopni vysvětlit, řešit a aplikovat problematiku spotřební a investiční funkce, trhu peněz, měnových kurzů, hospodářského růstu a hospodářského cyklu, nezaměstnanosti, inflace, zdanění a státního dluhu. Pokračujte na stránky kursu >>>

Sylabus předmětu 5EN511 Mikroekonomie III (*.pdf)

  • Předmětem je standardní, učebnicová mikro-ekonomická analýza v provedení „advanced“. Po úspěšném absolvování budou studenti schopni pomocí Kuhnova-Tuckerova teorému řešit základní optimalizační úlohy, vysvětlit ekonomický význam duálních proměnných, formálně reprezentovat nejrůznější substituční jevy a definovat efektivnost. Pokračujte na stránky kursu >>>

Sylabus předmětu 5EN513 Makroekonomie III (*.pdf)

  • Předmět se zabývá makroekonomickou teorií otevřené ekonomiky na pokročilé úrovni. Po úspěšném absolvování budou studenti schopni porozumět ekonomickým vztahům v malé otevřené ekonomice se speciálním důrazem na vývoj běžného účtu platební bilance a měnového kurzu. Pokračujte na stránky kursu >>>

Sylabus předmětu 5EN202 – Mikroekonomie I (*.pdf)

  • Analýza rozhodování spotřebitele a výrobce na trzích zboží a služeb a na trzích výrobních faktorů s použitím středně pokročilého analytického aparátu; rozhodování v podmínkách rizika a nejistoty; všeobecná rovnováha trhů; případy selhání trhů, zásahy státu do tržního procesu. Po úspěšném absolvování tohoto kurzu budou studenti ovládat nejdůležitější koncepty teorie spotřebitele, teorie firmy a teorie tržní rovnováhy. Zvládnutí těchto témat bude podloženo používáním a rozvojem kvantitativních technik na středně pokročilé úrovni. Pokračujte na stránky kursu >>>
  • Výukový materiál ke kurzu 5EN202 – Mikroekonomie I (*.zip)

Sylabus předmětu 5EN203 Makroekonomie I (*.pdf)

  • Předmět objasňuje účinky makroekonomických politik s využitím základních modelů v podmínkách uzavřené a otevřené ekonomiky. Využívá pokročilejší analýzy problematiky nezaměstnanosti a inflace, jakož i představuje nejběžnější modely ekonomického růstu. Po úspěšném absolvování budou studenti schopni lépe porozumět fungování ekonomického systému jako celku, nahlédnout do problematiky ekonomického růstu a zjistit možnosti a meze jednotlivých teorií, využít základní kvantitativní aparát při modelování agregátních ekonomických jevů, jakož i pochopí specifické problémy otevřenosti a vzájemné provázanosti jednotlivých ekonomik. Pokračujte na stránky kursu >>>

Sylabus předmětu 5EN306 – Aplikované kvantitativní metody I (*.pdf)

  • Předmět ukazuje a umožňuje zvládnout principy tvorby ekonomických modelů s důrazem na ekonomickou interpretaci a verifikaci výsledků. Po úspěšném absolvování budou studenti schopni vytvořit jednoduchý ekonomický model, najít vhodná data a použít standardní ekonometrické nástroje k zodpovězení výzkumné otázky. Pokračujte na stránky kursu >>>

Sylabus předmětu 5EN401 Mikroekonomie II (*.pdf)

  • Kurz poskytuje pokročilou ekonomickou analýzu. Jsou použity matematické metody k analýze chování spotřebitele a výrobce a tržní rovnováhy. Po úspěšném absolvování budou studenti schopni analyzovat chování spotřebitel a výrobce s použitím pokročilých metod. Budou schopni formulovat ekonomický problém jako problém maximalizace cílové funkce při omezeních a řešit jej pomocí Lagrangeovy metody. Dále budou schopni aplikovat modely tržní rovnováhy. Pokračujte na stránky kursu >>>

Sylabus předmětu 5EN403 Makroekonomie II (*.pdf)

  • Předmět se zabývá makroekonomickou teorií na pokročilé úrovni a podává přehled aktuálního vývoje v oblasti makroekonomie. Po úspěšném absolvování budou studenti schopni porozumět pokročilejším problémům makroekonomie. Osvojí si modelový přístup k řešení problémů a přivyknou ke standardní metodologii ekonomie. Pokračujte na stránky kursu >>>